Speciaal onderwijs

Waarom zijn cluster 1 en 2 niet meegenomen in de evaluatie? Deze leerlingen zitten ook op school en krijgen extra ondersteuning. De instellingen vallen alleen niet onder de samenwerkingsverbanden. Is dat een goede keuze geweest?

Uiteraard hoort de ondersteuning vanuit cluster 1 en 2 ook bij passend onderwijs. In het passend onderwijs beleid zijn de clusters 1 en 2 echter buiten de samenwerkingsverbanden gelaten vanwege het geringe leerlingaantal. De ondersteuning aan deze leerlingen wordt georganiseerd en gegeven door landelijke instellingen. Om na te gaan hoe passend onderwijs wordt ervaren voor (en door) deze groep leerlingen is er een thematisch onderzoek uitgevoerd naar leerlingen met auditieve en zintuigelijke beperkingen. Hiervoor wordt verwezen naar het rapport Onderwijs aan leerlingen met visuele, auditieve of communicatieve problematiek.

Is er een verschil tussen PO en VO wat betreft het speciaal onderwijs?

Er zijn nauwelijks verschillen gevonden tussen beide sectoren. In zowel het sectorrapport als in het eindrapport wordt voornamelijk over de sector ‘speciaal onderwijs’ gesproken en niet uitgesplitst naar po en vo.

Hoe mooi zou het zijn wanneer we binnen Passend Onderwijs geen onderscheid meer maken tussen speciaal en regulier onderwijs, maar spreken over ONDERWIJS

Hier wordt op dit moment aandacht aan besteed door o.a. de experimentregeling van het Ministerie van OC&W waarin de mogelijkheid wordt gegeven om toe te werken naar één geïntegreerde onderwijsvoorziening. In het eindrapport is hier ook aandacht voor en wordt verwezen naar de onderzoeken die hiernaar zijn uitgevoerd i.h.k.v. de evaluatie passend onderwijs.