NCOJ

logoncoj00

Het Nederlands Centrum Onderwijs & Jeugdzorg (NCOJ) heeft tot doel het bijdragen aan (de kwaliteitsverbetering van) samenhangende dienstverlening, programma’s en beleidsvoering op het terrein van onderwijs en jeugdhulp. Kerntaken zijn ontwikkeling van methodieken, curricula en professionaliseringsprogramma’s en onderzoek (o.a. monitoring en beleidsonderzoek, praktijkonderzoek en effectrapportages). Als expertisecentrum richt het zich thematisch op onderwerpen als de ondersteuning van leren en onderwijzen in het kader van recente wetgeving op het gebied van passend onderwijs en de jeugdhulp, op combinatieprogramma’s van jeugdhulp en (speciale) onderwijszorg, op de lokale/regionale beleidsvoering in dit verband, als ook op management en uitvoeringscoördinatie van zorgverbreding en interprofessionele samenwerking in en om het onderwijs. Aan het NCOJ zijn diverse onderzoekers en (ook buitenlandse) hoogleraren en andere experts op het werkterrein van passend onderwijs en jeugdhulp verbonden.

Het NCOJ voert onder meer het secretariaat van het Landelijk Platform Onderwijs en Jeugdzorg (LPOJ) waarin vertegenwoordigers van ruim 25 (landelijke) beroeps- en brancheorganisaties samenwerken, en coördineert de Alliantie Onderwijs en Jeugdzorg (AOJ) waarin lerarenopleidingen en instellingen voor onderwijsbegeleiding en (leerplan)ontwikkeling samenwerken op het gebied van passend onderwijs, en werkt intensief samen met Europese onderzoeksorganisaties (o.a. EERA). Zie verder www.ncoj.nl

 

Contactpersoon

foto Dolf van Veen

Prof. drs. Dolf van Veen
hoofd NCOJ en programmaleider
d.van.veen@windesheim.nl
06-33348926

Contactinformatie
Nederlands Centrum Onderwijs & Jeugdzorg (NCOJ), t.a.v. Dolf van Veen
Kortrijk 76, 1066 TC Amsterdam
info@ncoj.nl
06-21115278

 

Andere betrokken onderzoekers

Drs. Paolo van der Steenhoven (onderzoek gemeenten en andere deelprojecten)

Prof. dr. Lani Florian

Prof. dr. Alan Dyson

Prof. dr. Chris Day