Bekostigingssystematiek lwoo en praktijkonderwijs

Casestudies bij samenwerkingsverbanden PO en VO en bij mbo-instellingen

Korte omschrijving doel/vraagstelling
Wat is in het kader van de integratie van lwoo en pro in passend onderwijs het beste financiële verdeelmodel over de samenwerkingsverbanden voor de landelijk gebudgetteerde middelen voor  lwoo en pro? Deelvragen:

 1. Wat zijn in verschillende scenario’s (waartoe in elk geval het scenario van verevening behoort) de voor- en nadelen?
 2. Welke voorwaarden en punten vergen bij uitwerking en implementatie van het geadviseerde systeem bijzondere aandacht?
 3. Van welk scenario of welke scenario’s kan vanuit de deelvragen 1 en 2 beredeneerd worden dat deze de voorkeur verdient/verdienen?

Type onderzoek / welke onderzoeksactiviteiten
Het onderzoek omvat de volgende stappen:

 1. Inventarisatie van mogelijke scenario’s (denkrichtingen), voorwaarden en condities
 2. Uitwerking van scenario’s: voorselectie, uitwerking en doorrekening van scenario’s
 3. Beoordeling en weging van scenario’s
 4. Rapportage en advies

Er worden interviews gehouden met vertegenwoordigers van belangen- en koepelorganisaties, onderwijsorganisaties, samenwerkingsverbanden passend onderwijs, wetenschap, adviesorganen en overheid. Ten behoeve van de uitwerking en weging van scenario’s worden twee expertmeetings gehouden.

Welke doelgroepen zijn betrokken in het onderzoek?

 • schoolbesturen
 • coördinatoren samenwerkingsverband
 • Landelijke belangen/koepelorganisaties, wetenschap, overheid, adviesorganen

Betrokken sectoren

 • vo
 • praktijkonderwijs
 • (v)so

Looptijd
Medio 2015 tot februari 2016

Uitvoering door
KBA Nijmegen en Bureau Turf

Contactinformatie projectleider
Ton Eimers
KBA Nijmegen
t.eimers@kbanijmegen.nl
024 382 32 43