Brede inventarisatie aansluiting onderwijs-jeugdhulp

Download PDF projectinformatie

Doel
Samenwerkingsverbanden en gemeenten zoeken naar mogelijkheden om passend onderwijs en jeugdhulp beter op elkaar aan te sluiten. Aan de start van de decentralisaties (2014-2015) hebben zij daar veelal een globaal begin mee gemaakt. Op dit moment (2018) is er meer focus en komen mogelijke verbeterpunten en oplossingen scherper in beeld. Een landelijk dekkend beeld van de aansluiting ontbreekt echter vooralsnog. Daarom hebben de ministeries van OCW en VWS opdracht gegeven voor een landelijk verdiepingsonderzoek naar de wijze waarop gemeenten en samenwerkingsverbanden de aansluiting tussen jeugdhulp en passend onderwijs momenteel vormgeven en ervaren. Het onderzoek brengt de stand van het land in beeld en richt zich op werkzame factoren, verschijningsvormen, verbeterpunten en oplossingsrichtingen voor uitvoerders, beleidsmakers en bestuurders. De uitkomsten van het onderzoek komen dit najaar beschikbaar en zullen onder meer gepresenteerd worden op de Dag van Jeugd op 1 november 2018.

Onderzoeksvragen en activiteiten

Het betreft een landelijk onderzoek dat parallel wordt uitgevoerd onder de beleidsmedewerkers Jeugd van alle gemeenten en de leidinggevenden van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs po en vo. We benaderen de respondenten met een online enquête over de volgende vraagstukken:

  1. Hoe geven gemeenten en samenwerkingsverbanden de aansluiting tussen passend onderwijs en jeugdhulp vorm?
  2. Welke verschijningsvormen heeft de aansluiting en in welke mate komen die voor?
  3. Hoe beoordelen gemeenten en samenwerkingsverbanden de effectiviteit en efficiëntie van de wijze waarop de aansluiting momenteel is georganiseerd?
  4. Wat gaat goed? Welke knelpunten signaleren samenwerkingsverbanden en gemeenten? Welke verbeterpunten en mogelijke oplossingen zien zij?
  5. Is er op de onderwerpen in de vragen 1 t/m 4 een relatie met achtergrondkenmerken van gemeenten en samenwerkingsverbanden?

Welke doelgroepen zijn betrokken in het onderzoek?

  • ambtenaren jeugd van gemeenten
  • leidinggevenden van samenwerkingsverbanden po en vo

Looptijd
2018

Uitvoering door
Het onderzoek wordt uitgevoerd door OberonKBA Nijmegen en Kohnstamm Instituut

De begeleiding is in handen van een begeleidingscommissie van de ministeries van VWS, OCW en de VNG.


Contactinformatie
Michiel van der Grinten, Oberon
MvdGrinten@oberon.eu
030-2306090