Casuïstisch onderzoek rondom de leerling

Korte omschrijving doel/vraagstelling

Het succes van passend onderwijs kan op verschillende niveaus worden vastgesteld, maar het meest essentiële niveau is dat van de leerling/student met een extra ondersteuningsbehoefte. Het casuïstisch onderzoeksdeel is er dan ook op gericht de werking van passend onderwijs op het niveau van de leerling/student te bestuderen. De vragen hoe scholen en samenwerkingsverbanden omgaan met de uitvoering van basis- en extra ondersteuning, en hoe dit wordt ervaren door ouders, leerlingen en leerkrachten/docenten zal hierbij aan de orde komen. Het casuïstisch onderzoek kent twee deelonderzoeken, te weten: een onderzoek naar passend aanbod en een onderzoek naar de invulling van ontwikkelingsperspectieven.


Type onderzoek / welke onderzoeksactiviteiten

Onderzoek 1: Passend aanbod
Het betreft casestudies. Bij 30 geselecteerde complexe casussen (leerlingen) in po, vo en mbo wordt een dossieronderzoek uitgevoerd. Daarna worden gesprekken gevoerd met alle betrokkenen (de zorgcoördinator/Ib-er; de ouders; studenten (mbo) of leerlingen (po, vo); de docent/leraar; het management/de bestuurder). Op deze manier wordt van 30 leerlingen van drie verschillende schooltypen (10 po-leerlingen, 10 vo-leerlingen, 10 mbo-leerlingen) een compleet beeld over de trajecten en het ondersteuningsaanbod verkregen.

Onderzoek 2: Ervaringen met ontwikkelingsperspectieven (po/vo)
Aan de hand van concrete casussen zal de praktijk van het werken met OPP worden onderzocht. Op in totaal 4 (s)bo- en 4 (v)so-scholen  wordt een 360° studie  uitgevoerd rond ten minste 3  casussen. In interviews zal  worden bestudeerd hoe de praktijk van het OPP vorm krijgt en hoe dit wordt ervaren door het management, de leerkrachten/docenten, zorgcoördinatoren/ib’ers, ouders en leerlingen. De opbrengst van dit onderzoek is de beschrijving van een aantal complexe casussen, die inzicht verschaft in de werking van het OPP.


Welke doelgroepen zijn betrokken in het onderzoek?

 • leerlingen
 • ouders
 • leraren
 • mentoren / slb’ers
 • ib’ers / zorgcoördinatoren
 • schoolleiding / management
 • coördinatoren samenwerkingsverbanden


Betrokken sectoren

 • po
 • vo
 • mbo
 • (v)so


Looptijd
2016


Contactinformatie
Dr. José van der Hoeven
CED Groep
Onderzoek, Innovatie & Advies
t: 010 407 1599
m: 06 124 314 34
e: j.vanderhoeven@cedgroep.nl