De positie van het (v)so/sbo

Kortlopend onderzoek naar de impact van passend onderwijs op de positie van het (v)so/sbo

Korte omschrijving doel/vraagstelling

Met de invoering van passend onderwijs zijn scholen voor regulier (inclusief speciaal basisonderwijs) en speciaal onderwijs samengebracht onder nieuw gevormde samenwerkingsverbanden. Beide type scholen geven van oudsher onderwijs aan een andere populatie leerlingen en hebben daarmee ook andere belangen. De beleidsverwachting van passend onderwijs is dat de nieuw gevormde samenwerkingsverbanden leiden tot meer onderlinge samenwerking en minder scheiding tussen regulier en speciaal onderwijs. Echter maken scholen voor speciaal (basis)onderwijs maar een klein deel van het swv waardoor de stem van het (v)so/sbo makkelijk in het gedrang zou kunnen komen en worden ondergesneeuwd door reguliere scholen.

In dit onderzoek staat de impact van passend onderwijs op de positie van het (v)so/sbo centraal, waarbij we ons specifiek richten op het proces van de toewijzing van ondersteuning aan leerlingen.

Type onderzoek / welke onderzoeksactiviteiten
Het betreft een thematische casestudie. Dit betekent dat er binnen dit onderzoek aandacht is voor één specifiek thema, namelijk: de positie van het (v)so/sbo. Door het houden van interviews op het niveau van samenwerkingsverbanden (coördinatoren en besturen) én scholen voor (v)so/sbo (schoolleiding en ib’ers) wordt de impact van passend onderwijs op de positie van het (v)so/sbo binnen enkele samenwerkingsverbanden in kaart gebracht.

Welke doelgroepen zijn betrokken in het onderzoek?

  • ib’ers / zorgcoördinatoren
  • schoolleiding, management
  • coördinatoren samenwerkingsverband
  • bestuur samenwerkingsverband

Betrokken sectoren

  • po – sbo
  • (v)so

Looptijd
November 2015-November 2016

Uitvoering door
Rijksuniversiteit Groningen, afdeling Orthopedagogiek

Contactinformatie projectleider
Dr. Anke de Boer
Rijksuniversiteit Groningen, afdeling Orthopedagogiek
Email: anke.de.boer@rug.nl
Telefoon: 050 363 9306