Monitor Bureaucratie scholen

Het terugdringen van onnodige bureaucratie is één van de doelstellingen van passend onderwijs. Het Kohnstamm Instituut heeft in 2014 en in 2015 onderzoek gedaan naar de ervaren bureaucratie rond de leerlingenzorg vóór de invoering van passend onderwijs en de ervaren bureaucratie een jaar na invoering van passend onderwijs. Uit de eerste vervolgmeting bleek dat er volgens ouders en scholen nog geen sprake was van een afname van bureaucratie. In de scholen werd zelfs een toename van de bureaucratie gerapporteerd sinds de invoering van passend onderwijs. Eind 2016 start een tweede vervolgmeting.

Doel en vraagstelling
In deze tweede vervolgmeting gaan we opnieuw bij een groot aantal scholen na hoe men de bureaucratie rond leerlingenzorg ervaart. Ook willen we meer inzicht krijgen in de redenen voor de eerder geconstateerde toename van bureaucratie in de scholen. En we willen achterhalen of er een samenhang is tussen de ervaringen op de scholen en het beleid van de samenwerkingsverbanden waar zij bij horen.

Er zijn drie onderzoeksvragen:

  1. In welke mate ervaren scholen bureaucratie bij de uitvoering van hun taken rond leerlingenzorg?
    • Welke ontwikkeling doet zich daarin voor vanaf de situatie vóór de invoering van passend onderwijs?
    • Doen zich daarbij verschillen voor tussen onderwijstypen?
  2. In hoeverre hangen verschillen in ervaren bureaucratie samen met verschillen in de manier waarop samenwerkingsverbanden of mbo’s de zorgstructuur hebben vormgegeven.
  3. Welke verklaringen kunnen gegeven worden voor de ervaren bureaucratie en de verschillen daarin? Welke rol spelen kenmerken van leerlingen, leraren, schoolorganisatie, bestuur en samenwerkingsverband in deze verklaringen?

OnderzoeksactiviteitenDe eerste twee onderzoeksvragen zullen beantwoord worden door middel van een vragenlijst voor intern begeleiders en zorgcoördinatoren uit een steekproef van ongeveer 10% van alle scholen. Deze vragenlijst gaat over de bureaucratie die zij ervaren bij hun taakuitoefening binnen passend onderwijs.

Voor de beantwoording van de derde onderzoeksvraag zullen in vier samenwerkingsverbanden twee groepsinterviews gehouden worden; een interview met de directeur/bestuurder en een of meer sleutelfiguren die betrokken zijn bij ontwerp en uitvoering van procedures binnen passend onderwijs, en een interview met een vertegenwoordiging van ib’ers en zorgcoördinatoren van po, sbo, vo en (v)so. Om inzicht te krijgen in de individuele ervaringen van ib’ers en zorgcoördinatoren zullen we ten slotte veertig respondenten van de vragenlijsten telefonisch interviewen.

Looptijd
1 oktober 2016 – 1 maart 2017

Uitvoering
Kohnstamm Instituut

Contactpersoon
Margriet Heim
Kohnstamm Instituut
mheim@kohnstamm.uva.nl
020 525 1383