Monitor Gemeenten

Doelstelling en onderzoeksvragen
De invoering van passend onderwijs in 2014, de transitie van de jeugdhulp naar gemeenten, de invoering van de Participatiewet in 2015 en veranderingen in de AWBZ en Wmo leiden tot nieuwe taken en verantwoordelijkheden voor gemeenten. Daarbij zullen er intensieve samenwerkingsrelaties ontstaan tussen gemeenten en het onderwijs. Deze monitor richt zich met name op de wijze waarop de gemeenten vorm en inhoud geven aan hun verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp in en om scholen, zowel curatief als preventief. Dit is een belangrijk aandachtspunt bij de evaluatie van passend onderwijs en vormt de kern van de gemeentemonitor. Deze monitor beschrijft de stand van zaken met de mogelijkheid tot het volgen van ontwikkelingen.

De Wet passend onderwijs verplicht scholen en gemeenten om met elkaar ‘een op overeenstemmingsgericht overleg’ (oogo) te voeren. In de toelichting van de Wet passend onderwijs is vastgelegd dat in dit oogo gemeente en samenwerkingsverband(en) overleg voeren over i) een concept van het ondersteuningsplan van samenwerkingsverband(en) primair onderwijs en voortgezet onderwijs, ii) de afstemming tussen het passend onderwijs en jeugdhulp, leerlingenvervoer, leerplicht, en onderwijshuisvesting, en iii) gemeenschappelijke onderwerpen die elke partij zelf voor overleg kan aandragen.

In deze monitor sluiten we allereerst aan bij het bestuurlijk overleg dat gemeenten met samenwerkingsverbanden voeren over het concept-ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband en de onderwerpen die daarbij aan de orde zijn. Aangezien de nieuwe Jeugdwet van gemeenten vraagt het concept-jeugdplan met samenwerkingsverbanden – voor zover dat passend onderwijs raakt – af te stemmen in een oogo, nemen we dit onderwerp mee in de vragenlijst. Daarnaast besteden we, waar dit aan de orde is, ook aandacht aan de rol van gemeenten bij de afstemming tussen onderwijs en jeugdhulp in het kader van passend onderwijs voor de onderwijssectoren (v)so en mbo.

Onderzoeksactiviteiten
Bij de ontwikkeling van de vragenlijst voor gemeenten is gebruikgemaakt van eerder onderzoek van betrokken consortiumpartners bij gemeenten. Er wordt bovendien afgestemd met de sectorraden en het NJi. Daarnaast zal de concept-vragenlijst worden uitgetest bij een aantal gemeenten. Dat is van groot belang om rekening te houden met variaties in de uitvoeringspraktijk.

Doelgroep
Alle 390 gemeenten in Nederland worden benaderd voor het invullen van de online-vragenlijst. In de voorbereiding is contactinformatie verzameld van de (coördinerend) beleidsmedewerkers in alle gemeenten voor het bestuurlijk overleg (oogo ondersteuningsplan samenwerkingsverband) van de gemeente met samenwerkingsverband(en) po en vo, als ook voor het bestuurlijk overleg met het (v)so en mbo.

Betrokken onderwijssectoren
Het onderzoek naar de rol van gemeenten bij de afstemming tussen onderwijs en jeugdhulp in het kader van passend onderwijs richt zich op de sectoren po, vo, (v)so en mbo.

Looptijd
De uitvoering loopt van maart 2016 – mei 2017.

Uitvoerende onderzoeksbureaus
Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg in samenwerking met Hogeschool Windesheim en Oberon.

Contactinformatie
Dolf van Veen
E-mail dolf.vanveen@ncoj.nl
Telefoon: 06 33348926