Praktijkgericht onderzoek naar de verdeling van middelen voor extra ondersteuning

Omschrijving
De keuze voor een bepaald financieringsmodel voor extra ondersteuning hangt samen met de keuze voor het sturingsmodel (centraal of decentraal) dat een samenwerkingsverband hanteert. Bij de voorbereiding van passend onderwijs is dit voor elk samenwerkingsverband een bepalende stap geweest. Inmiddels is er meer zicht op de uitwerking van het gekozen model in de dagelijkse praktijk. In SWV Zuid-Holland West heeft dit geleid tot een pilot, waarin een ander financieringsmodel wordt uitgeprobeerd. Het SWV wil experimenteren met financiering volgens het schoolmodel waarbij de extra ondersteuning niet meer per leerling wordt gefinancierd, maar elke school hiervoor een vast budget krijgt. Het volgen van dit proces levert  interessante informatie op voor zowel SWV Zuid- Holland West als voor andere samenwerkingsverbanden die zich in een soortgelijke situatie bevinden. Het onderzoek moet zicht geven op zowel de implementatie van de pilot als de opbrengsten.

Onderzoeksactiviteiten
Het onderzoek wordt uitgevoerd door middel van interviews met betrokkenen bij de pilot en een analyse van de registratie van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte in Onderwijs Transparant. Op verschillende meetmomenten, bij de start, tijdens en na afloop van de pilot, wordt informatie verzameld. De onderzoeksactiviteiten zullen zoveel mogelijk worden afgestemd op de reeds geplande activiteiten zoals beschreven in het projectplan pilot extra ondersteuning.

Doelgroep

  • ib’ers / zorgcoördinatoren
  • schoolleiding, management
  • bestuur samenwerkingsverband / lerarenopleidingen

Betrokken sectoren

  • vo
  • (v)so
  • praktijkonderwijs

Looptijd
september 2016 tot juni 2017

Uitvoerende onderzoeksbureaus
Oberon onderzoek en advies

Contactinformatie
Pauline van Eck
E-mail pveck@oberon.eu
Telefoon: 030-2306090