Vervolg voortgangsonderzoek opting out lwoo

Doel en vraagstelling
In dit onderzoek volgen we de samenwerkingsverbanden vo die kiezen voor opting-out lwoo. Het voortgangsonderzoek draagt bij aan:

 1. Kennisdeling
  Een deel van de samenwerkingsverbanden vo kiest voor opting-out. Het onderzoek draagt bij aan het onderlinge leren van deze samenwerkingsverbanden en het zal de samenwerkingsverbanden die in een later stadium de criteria en duur van de ondersteuningstoewijzing van lwoo en de lwoo-licenties loslaten, inzicht geven in de keuzes die zij kunnen maken en de ervaringen die andere swv-en hebben opgedaan.
 2. Input voor wet- en regelgeving en implementatie
  De wetgeving voor het loslaten van criteria, duur en licenties lwoo wordt uitgewerkt. Door de opting-out te volgen, kan OCW de voorgenomen wet- en regelgeving aanpassen op basis van de ervaringen van de samenwerkingsverbanden die voor opting-out kiezen en vervolgens de implementatie aanpassen aan de ondersteuningsbehoefte van de samenwerkingsverbanden.

Onderzoeksactiviteiten

Inventarisatie bij 3de en 4de tranche
Door middel van documentanalyse en aanvullende interviews met directeuren van swv’s inventariseren we (begin 2018 en begin 2019) de verschillende vormen van opting out en achterliggende beweegredenen.

Monitoren van ervaringen 1e en 2de tranche
We voeren eind 2017/begin 2018 en begin 2019 onder alle swv’s uit de 1e en 2e tranche (26 samenwerkingsverbanden) een beknopte bevraging uit naar ontwikkelingen rond opting out.
We vragen naar ervaringen met en wijzigingen van het nieuwe lwoo-beleid. Aan de hand van deze bevraging selecteren we een aantal samenwerkingsverbanden waar we een verdiepende studie uitvoeren naar de ervaringen met het nieuwe lwoo-beleid onder meerdere betrokkenen van het samenwerkingsverband en/of de scholen. In de voorbereiding van het vervolgonderzoek gaan we ook na in hoeverre het mogelijk is om binnen andere onderzoeken van het evaluatieprogramma vragen over het nieuwe lwoo-beleid mee te laten lopen. Hierbij kijken we specifiek naar het onderzoek integrale cases en naar de Monitor Samenwerkingsverbanden.

Welke doelgroepen zijn betrokken in het onderzoek?

 • leerlingen
 • ouders
 • leraren
 • zorgcoördinatoren
 • schoolleiding, management
 • schoolbesturen
 • coördinatoren samenwerkingsverband
 • bestuur samenwerkingsverband

Betrokken sectoren

 • VO

Looptijd
november 2017 tot november 2019.

Uitvoering door
Oberon, KBA Nijmegen en Kohnstamm Instituut UVA.

Contactinformatie
Sanne Weijers
Oberon
sweijers@oberon.eu
030-2306090

Extra informatie
In het kader van dit onderzoek vindt ook afstemming plaats met het Steunpunt passend onderwijs van de VO-raad die een werkgroep van samenwerkingsverbanden die kiezen voor opting-out lwoo ondersteunen.