Voortgangsonderzoek opting-out lwoo

Doel en vraagstelling
In dit onderzoek volgen we de samenwerkingsverbanden vo die kiezen voor opting-out lwoo. Het voortgangsonderzoek draagt bij aan:

 1. Kennisdeling

Een deel van de samenwerkingsverbanden vo kiest voor opting-out. Het onderzoek draagt bij aan het onderlinge leren van deze samenwerkingsverbanden en het zal de samenwerkingsverbanden die in een later stadium de criteria en duur van de ondersteuningstoewijzing van lwoo en de lwoo-licenties loslaten, inzicht geven in de keuzes die zij kunnen maken en de ervaringen die andere swv-en hebben opgedaan.

 1. Input voor wet- en regelgeving en implementatie

De wetgeving voor het loslaten van criteria, duur en licenties lwoo wordt in de eerste helft van 2016 uitgewerkt. Door de opting-out te volgen, kan OCW de voorgenomen wet- en regelgeving aanpassen op basis van de ervaringen van de samenwerkingsverbanden die voor opting-out kiezen en vervolgens de implementatie aanpassen aan de ondersteuningsbehoefte van de samenwerkingsverbanden.

Onderzoeksactiviteiten
Samenwerkingsverbanden die kiezen voor opting-out lwoo starten met de uitvoering in twee tranches. De eerste tranche begint in januari 2016, de tweede in januari 2017. Het onderzoek bestaat uit drie fasen:

Fase 1: In deze fase inventariseren we de verschillende vormen van opting-out lwoo waar de samenwerkingsverbanden die deelnemen aan de eerste tranche voor kiezen en de achterliggende beweegredenen. We doen dit door een analyse van de ondersteuningsplannen en een aanvullend interview met de directeuren/coördinatoren van de samenwerkingsverbanden.

Fase 2: Deze fase is gericht op het verzamelen van eerste ervaringen met opting-out lwoo bij verschillende stakeholders en identificeren van aandachtspunten voor wet- en regelgeving. Dit doen we door groepsinterviews te houden met stakeholders bij alle samenwerkingsverbanden van de eerste tranche.

Fase 3: In deze laatste fase inventariseren we de vormen van opting-out lwoo waar de samenwerkingsverbanden uit de tweede tranche voor kiezen. Daarnaast onderzoeken we bij de samenwerkingsverbanden uit de eerste tranche welke wijzigingen zich hebben voorgedaan gedurende de opting-out en welke wijzigingen samenwerkingsverbanden nog denken te gaan doorvoeren naar aanleiding van de ervaringen die ze hebben opgedaan.

Welke doelgroepen zijn betrokken in het onderzoek?

 • leerlingen
 • ouders
 • leraren
 • zorgcoördinatoren
 • schoolleiding, management
 • schoolbesturen
 • coördinatoren samenwerkingsverband
 • bestuur samenwerkingsverband

Betrokken sectoren

 • VO

Looptijd
November 2015 tot november 2017.

Uitvoering door
Oberon, KBA Nijmegen en Kohnstamm Instituut UVA.

Contactinformatie
Miriam Walraven
Oberon
mwalraven@oberon.eu
030-2306090

Extra informatie
In het kader van dit onderzoek vindt ook afstemming plaats met het Steunpunt passend onderwijs van de VO-raad die een werkgroep van samenwerkingsverbanden die kiezen voor opting-out lwoo ondersteunen.