Extra analyses

Icoon - Publicatie

In het evaluatieprogramma passend onderwijs, uitgevoerd in de periode 2015-2020, zijn veel afzonderlijke onderzoeken uitgevoerd. De voornaamste bevindingen daaruit zijn samengebracht in het eindrapport dat in mei 2020 is gepubliceerd. Voor dit eindrapport zijn echter ook nog enkele extra analyses uitgevoerd, die niet in de rapporten van de afzonderlijke onderzoeken te vinden zijn. Het gaat om analyses waarin nader gezocht is naar verbanden en naar ontwikkelingen in de tijd. De reden om deze analyses uit te voeren is, in algemene zin, dat er gedurende de implementatie van passend onderwijs nieuwe of verdiepende vragen of veronderstellingen opkwamen over relaties tussen aspecten van passend onderwijs of over mogelijke trends. Om die te kunnen onderzoeken was, in een aantal gevallen, koppeling van databestanden nodig. In het laatste jaar van de evaluatie zijn deze extra analyses uitgevoerd. Om ze publiek beschikbaar te maken, en ter verantwoording van een aantal conclusies en reflecties die vermeld zijn in het eindrapport, bundelen we de uitkomsten hiervan in dit rapport.

Doordat het gaat om het bijeen brengen van heel verschillende analyses vanuit verschillende vragen, heeft dit rapport meer het karakter van een bundel artikelen dan van een integraal onderzoeksverslag. Het rapport heeft daarom ook geen managementsamenvatting; voor de samenvatting van de uitkomsten verwijzen we naar de slotparagrafen van elk hoofdstuk. Voor de volledigheid vermelden we dat dit rapport niet alle extra analyses bevat die zijn uitgevoerd. Verder bevat dit rapport ook geen nadere analyses van de vele kwalitatieve data die in het evaluatieprogramma verzameld zijn. Mogelijk worden die in een latere fase nog ter hand genomen.