Geïntegreerde voorzieningen voor specialistische onderwijszorg in samenwerkingsverbanden passend onderwijs (primair onderwijs)

Icoon - Publicatie
effectiviteit
good practice
integratie
integratieproces
praktijkinitiatief
samenwerkingsrelaties
samenwerkingsverbanden
sbo-so
specialistische onderwijszorg
voorbeelden
Open publicatiePrint publicatieDownload publicatie

In het onderzoek is, naast een inventarisatie onder s(b)o-scholen naar betrokkenheid bij initiatieven met betrekking tot integratie van expertise van so, sbo en bao, een beschrijving gemaakt van vier praktijkvoorbeelden, op basis van semigestructureerde interviews. Dit betreft samenwerkingsverband Waterland, samenwerkingsverband PPO Rotterdam, samenwerkingsverband Betuws Passend Primair Onderwijs (BePO) en De Ambelt/Prisma Kampen.