Monitor Samenwerkingsverbanden 2016: De voortgang van passend onderwijs volgens swv-directeuren

Icoon - Publicatie
bureaucratie
doorzettingsmacht
financieel beleid
gemeenten
informatievoorziening
kwaliteitszorg
middelenverdeling
onderwijspersoneel
ouders
professionalisering
risico-inschatting
risicodekking
samenwerkingsverbanden
schoolondersteuningsprofiel
zorgplicht
Open publicatiePrint publicatieDownload publicatie

Eind 2016 heeft ruim 80% van de directeuren van de samenwerkingsverbanden po en vo deelgenomen aan onderzoek over verschillende thema’s waar zij binnen hun samenwerkingsverband zicht op hebben. Over het geheel bezien zijn de directeuren zelf redelijk tevreden over de gezette stappen en de tot nu toe bereikte resultaten. In gesprekken benadrukken zij wel dat de invoering van passend onderwijs een proces is dat nog niet voltooid is.