Passend onderwijs in de praktijk deel 2

Icoon - Publicatie

In het programma van het evaluatieonderzoek passend onderwijs worden vijftien meerjarige casestudies uitgevoerd. Vijf samenwerkingsverbanden in het primair onderwijs (po), vijf in het voortgezet onderwijs (vo) en vijf mbo-instellingen worden gevolgd van 2016 tot en met 2019. Dit rapport bespreekt de bevindingen van de tweede ronde integrale casestudies voor het po en vo. De casestudies hebben een integraal karakter. Dat wil zeggen dat er gekeken wordt naar alle relevante aspecten die met de invoering en toepassing van passend onderwijs te maken hebben. Het doel van de casestudies is om inzicht te krijgen in de werking van processen en mechanismen die optreden vanwege passend onderwijs en in de samenhang en interacties tussen niveaus en actoren. In de casestudies wordt de nadruk gelegd op de verbinding tussen de verschillende aspecten en de context waarin passend onderwijs wordt ingevoerd. De cases worden gevolgd over een reeks van jaren waardoor het mogelijk is om ook naar de ontwikkeling te kijken die passend onderwijs binnen de cases doormaakt.

Dit rapport bevat de bevindingen van de tweede ronde integrale casestudies voor het po en vo (over de mbo-cases wordt apart gerapporteerd). Over de eerste ronde is een afzonderlijk rapport verschenen, dat rapport gaat over de situatie in de cases in 2016. De gegevens voor de tweede ronde zijn verzameld in 2017. In elke case zijn gesprekken gevoerd met de directeur van het samenwerkingsverband, schoolleiders en intern begeleiders (po) of ondersteuningscoördinatoren (vo) van steeds drie scholen per samenwerkingsverband (dus 30 scholen totaal) en enkele leraren van elke school.