Passend onderwijs in de praktijk deel 3

Icoon - Publicatie

In het programma van het evaluatieonderzoek passend onderwijs worden casestudies uitgevoerd in vijf samenwerkingsverbanden in het primair onderwijs (po), vijf samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs (vo) en vijf mbo-instellingen gevolgd van 2016 tot en met 2019. Deze rapportage bevat de bevindingen van de derde ronde integrale casestudies voor het po en vo.Het gaat om integrale casestudies. Dat houdt in dat er gekeken wordt naar alle relevante aspecten die met de invoering en toepassing van passend onderwijs te maken hebben, op verschillende niveaus. Het volgen van de cases over een reeks van jaren maakt het mogelijk om ook naar de ontwikkeling te kijken die passend onderwijs in concrete sitiaties doormaakt.

De voorliggende rapportage bevat de bevindingen van de derde ronde integrale casestudies voor het po en vo (over de mbo-cases wordt apart gerapporteerd). Over de eerste en tweede ronde zijn afzonderlijke rapporten verschenen. De gegevens voor de derde ronde zijn verzameld in 2018 en geven dus de situatie in dat jaar weer. In elke case zijn gesprekken gevoerd met de directeur van het samenwerkingsverband, vertegenwoordigers van besturen die in het samenwerkingsverband participeren, vertegenwoordigers van de commissie van deskundigen in het samenwerkingsverband die gaat over toewijzing van speciaal onderwijs en (soms) extra hulp in het regulier onderwijs, schoolondersteuners, schoolleiders en intern begeleiders (po) en ondersteuningscoördinatoren.