Passend onderwijs in de praktijk deel 4

Icoon - Publicatie

Casestudies in het po en vo, ronde 2019:

In het programma van het evaluatieonderzoek passend onderwijs zijn vijftien meerjarige casestudies uitgevoerd. Vijf samenwerkingsverbanden in het primair onderwijs (po), vijf in het voortgezet onderwijs (vo) en vijf mbo-instellingen zijn gevolgd van 2016 tot en met 2019. Dit rapport bevat de bevindingen van de vierde, laatste ronde integrale casestudies voor het po en vo. Over de eerste, tweede en derde ronde zijn afzonderlijke rapporten verschenen, deze betreffen de situatie in de cases in 2016, 2017 en 2018. De gegevens voor de vierde ronde zijn verzameld in 2019. In elke case zijn in deze ronde face-to-face interviews gevoerd met respondenten uit vijf verschillende respondentengroepen, namelijk de directie van het samenwerkingsverband (D), bestuurders (B), schoolleiders (S), intern begeleiders of ondersteuningscoördinatoren (I) en leraren (L). Daarnaast is er een groep ‘overige’ respondenten, bestaande uit onder meer teamleiders en orthopedagogen.

De casestudies hebben een integraal karakter. Dat wil zeggen dat er gekeken werd naar alle relevante aspecten die met de invoering en toepassing van passend onderwijs te maken hebben. Het doel van de casestudies was om inzicht te krijgen in de werking van processen en mechanismen die optreden vanwege passend onderwijs en in de samenhang en interacties tussen niveaus en actoren. In de casestudies werd de nadruk gelegd op de verbinding tussen de verschillende aspecten en de context waarin passend onderwijs wordt ingevoerd. De cases zijn gevolgd over een reeks van jaren waardoor het mogelijk is om ook naar de ontwikkeling te kijken die passend onderwijs binnen de cases doormaakt.