Passend onderwijs in de praktijk deel 6

Icoon - Publicatie

Casestudies in het middelbaar beroepsonderwijs, ronde 2019:

In het programma van het evaluatieonderzoek passend onderwijs zijn vijftien meerjarige casestudies uitgevoerd. Vijf samenwerkingsverbanden in het primair onderwijs (po), vijf in het voortgezet onderwijs (vo) en vijf mbo-instellingen zijn gevolgd van 2016 tot en met 2019. Dit rapport bevat de bevindingen van de vierde en laatste ronde integrale casestudies voor mbo. De rapportage is primair een verantwoordingsdocument, bedoeld om de uitkomsten uit deze vierde ronde – die ook in andere rapportages uit de evaluatie passend onderwijs zijn beschreven – te onderbouwen en te verantwoorden.

De casestudies hebben een integraal karakter. Dat wil zeggen dat er gekeken werd naar alle relevante aspecten die met de in- en uitvoering van passend onderwijs te maken hebben. Het doel van de casestudies was om inzicht te krijgen in de werking van processen en mechanismen die optreden door passend onderwijs en in de samenhang en interacties tussen niveaus en actoren. In de casestudies werd de nadruk gelegd op de verbinding tussen de verschillende aspecten van passend onderwijs en de context waarin passend onderwijs wordt ingevoerd. De cases zijn gevolgd over een reeks van jaren waardoor het mogelijk is om ook naar de ontwikkeling te kijken die cases doormaken op het vlak van passend onderwijs.