Evaluatie pilot extra ondersteuning Samenwerkingsverband Zuid-Holland West

Icoon - Publicatie
Het Samenwerkingsverband Zuid-Holland West (SWVZHW) heeft tijdens een tweejarige pilot (schooljaren 2016/17 en 2017/18) een nieuwe systematiek uitgeprobeerd voor de financiering van extra ondersteuning.  Scholen dienen voortaan geen aanvragen meer in voor arrangementen, maar krijgen aan het begin van het schooljaar een totaalbudget toegekend.

Deze nieuwe financieringssystematiek zou ertoe moeten leiden dat een groter aantal leerlingen profiteert van de extra ondersteuning en dat deze sneller georganiseerd zou kunnen worden. Verder zou hierdoor een eerlijker verdeling van middelen moeten ontstaan.

Aan de pilot is deelgenomen door veertien scholen voor voortgezet onderwijs. De samenstelling van de groep pilotscholen is gevarieerd wat betreft het onderwijsaanbod, van praktijk­onderwijs tot gymnasia. De pilot is geëvalueerd als onderdeel van het Evaluatieprogramma Passend Onderwijs, dat wordt uitgevoerd met subsidie van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). De evaluatie is een zogenaamd praktijkgericht onderzoek, bedoeld om vragen te onderzoeken uit de onderwijspraktijk.