Analyse beleidsdiscussie en beleidsontwikkeling Passend onderwijs

Korte omschrijving doel/vraagstelling
De afgelopen jaren is het beleid rond Passend onderwijs herhaaldelijk en op belangrijke onderdelen gewijzigd. Met de inwerkingtreding van de wet in augustus 2014, staat de beleidsdiscussie en -ontwikkeling natuurlijk niet stil. Bovendien is het realiseren van de doelen van Passend onderwijs mede afhankelijk van het gevoerde beleid in aanpalende dossiers, zoals het kwaliteitsbeleid en decentralisaties in het sociale domein. Door de beleidsdiscussie en –ontwikkeling systematisch te volgen is het mogelijk om bevindingen van de evaluatie te interpreteren tegen de achtergrond van eventuele verschuivingen in het (denken over) het beleid en aanpalend beleid, en deze – waar wenselijk en mogelijk – tijdig te vertalen naar de opzet van de evaluatie.

Type onderzoek / welke onderzoeksactiviteiten
Systematisch verzamelen en zowel kwantitatief als kwalitatief analyseren van beleidsdocumenten (o.a. beleidsbrieven bewindslieden, verslagen vergaderingen vaste kamercommissie, handelingen plenaire debatten, wetswijzigingen, memories van toelichtingen bij wetswijzigingen, adviezen aan regering en parlement) en media-berichten (o.a. in landelijke dagbladen en audio-visuele pers).

Welke doelgroepen zijn betrokken in het onderzoek?

  • beleidsmakers

Betrokken sectoren

  • po
  • vo
  • s(v)o
  • praktijkonderwijs
  • mbo

Looptijd
september 2015 – mei 2017 (voorzien tot einde looptijd evaluatie)

Uitvoering door
GovernanceLAB TIAS School for Business and Society

Contactinformatie projectleider
Prof.dr. Sietske Waslander
GovernanceLAB TIAS School for Business and Society
s.waslander@tias.edu
013 – 466 39 12

Extra informatie
Zie ook https://www.tias.edu/kennisgebieden/detail/governancelab