Leerlingen

Zijn de uitkomsten dat leerlingen een lagere uitstroom hebben afgezet tegen de situatie voor invoering passend onderwijs?

De vraag of passend onderwijs er toe leidt dat leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften succesvoller loopbanen hebben in het onderwijs, kan binnen de termijn van het evaluatieonderzoek niet beantwoord worden. Wel was het mogelijk een groep leerlingen vijf jaar lang in het vo te volgen die passend onderwijs gedeeltelijk hebben meegemaakt. Ook is een nulmeting uitgevoerd bij leerlingen die passend onderwijs niet hebben meegemaakt. Bij beide groepen blijkt dat leerlingen een lager onderwijsniveau bereiken als zij in het basisonderwijs leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften waren. Voor meer informatie wordt  verwezen naar Centrale thema’s in de Evaluatie Passend onderwijs. Deel 3: Onderzoek naar de impact van passend onderwijs op leerlingen, de rol van samenwerkingsverbanden, en de verbinding van onderwijs en jeugdhulp.

Een belangrijk doel, essentieel voor ouders en leerlingen, was het terugdringen van het aantal thuiszitters. Waarom is het aantal thuiszitters niet gedaald?

Het terugdringen van het aantal thuiszitters blijkt moeilijker dan verwacht, het aantal lijkt zelfs te stijgen. De toename is voor een deel het effect van meer aandacht voor thuiszitten en een betere registratie. Thuiszitten komt voor bij leerlingen met uiteenlopende, vaak zeer complexe psychische of psychiatrische problemen en/of thuissituaties. De zorgplicht is er geen afdoende oplossing voor en het gaat vaak om leerlingen waar ook jeugdhulp aan de orde of nodig is. In het eindrapport is hierover meer terug te vinden, zie hoofdstuk 7 over dekkend aanbod, zorgplicht & thuiszitters.