Voor wie?

De hoofdvraag van het onderzoeksprogramma  is welke impact passend onderwijs heeft op het handelen van:

  • samenwerkingsverbanden, besturen en hun samenwerkingspartners (bovenschools niveau)
  • scholen/opleidingen en leraren (school/klasniveau)
  • ouders en leerlingen/studenten (leerlingniveau)

Impact staat voor alle soorten effecten en gevolgen van de invoering van passend onderwijs. Het gaat niet alleen om eindresultaten, maar ook om stappen en gebeurtenissen in de tijd en de verklaringen hiervoor.

In de verschillende onderzoeken worden ze bevraagd over de invulling van passend onderwijs en hun ervaringen daarmee.

Verder willen we nagaan in  welke mate in scholen/opleidingen en bij leraren factoren zichtbaar zijn die als gunstig beschouwd worden voor onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.  En we proberen vast te stellen in hoeverre deze factoren de ontwikkeling van leerlingen beïnvloeden.

Een belangrijk doel van de evaluatie is om inzicht te bieden in hoe passend onderwijs vorm krijgt in de praktijk (het onderwijsveld kan daarin immers veel eigen keuzes maken) en in hoeverre beleidsverwachtingen uitkomen, of juist niet uitkomen.

In het onderzoek worden alle voor passend onderwijs relevante onderwijssectoren betrokken: po, vo, (v)so, mbo.