Leerlingen met Syndroom van Down in passend onderwijs

Doelstelling
Veel leerlingen met Down Syndroom (DS) gaan naar het speciaal onderwijs, maar een deel van de leerlingen met DS volgt kortere of langere tijd regulier onderwijs. Bij het Ministerie van OCW zijn signalen binnengekomen dat het wellicht sinds de invoering van passend onderwijs moeilijker wordt om leerlingen met DS in het regulier onderwijs te plaatsen of te houden, doordat scholen terughoudender worden in de opname van deze leerlingen omdat zij de belasting voor leraar en klas te groot vinden. In dit onderzoek gaan we daarom na of er sinds de invoering van passend onderwijs veranderingen zijn opgetreden in de positie van leerlingen met DS in het onderwijs. We zoeken een antwoord op de volgende vragen:

  • Welke ontwikkelingen zien we in het aantal leerlingen met DS dat naar regulier of naar speciaal onderwijs gaat, of dat geen onderwijs volgt, in de periode van vóór passend onderwijs tot heden?
  • Hoe verlopen de onderwijsloopbanen van een cohort leerlingen met DS, in termen van het aandeel leerlingen dat al of niet onderwijs volgt, het instroommoment in het bo, sbo of so, de verblijfsduur in het reguliere en het speciaal onderwijs, de leerlingstromen tussen regulier en speciaal onderwijs en het uitstroomniveau en de startpositie in het vo?
  • Wat zijn de wensen en ervaringen van ouders met betrekking tot de keuze van en toelating tot een school? Welke ontwikkeling is er in deze wensen en ervaringen sinds de invoering van passend onderwijs?

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in overleg met de Stichting Downsyndroom.

Onderzoeksactiviteiten
Het onderzoek bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een kwantitatief onderzoek, over de feitelijke schoolloopbanen van leerlingen met DS, vanaf schooljaar 2008/09. Het tweede deel is een enquêteonderzoek onder ouders van leerlingen met DS. We sluiten het onderzoek af met een reflectietafel waarvoor we ouders uitnodigen die recent (na de invoering van passend onderwijs) te maken hebben gehad met een schoolkeuze voor hun kind met DS. We zorgen hierbij voor een goede verdeling van ouders met een kind in regulier en speciaal onderwijs.

Doelgroep

  • Leerlingen met DS en hun ouders

Betrokken sectoren

  • po
  • vo
  • (v)so

Looptijd
Augustus 2017 – juni 2018

Uitvoerende onderzoeksbureaus
Kohnstamm Instituut, Oberon en RUG afdeling orthopedagogiek

Contactinformatie
Pauline van Eck
E-mail pveck@oberon.eu
Telefoon: 030-2306090