Governance in de samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Icoon - Publicatie
bestuursmodellen
governance
medezeggenschapsorgaan
ondersteuningsplanraad
rol schoolleiders
samenwerkingsverbanden
Open publicatiePrint publicatieDownload publicatie

Schoolbesturen vervullen in samenwerkingsverbanden passend onderwijs meerdere rollen: als bevoegd gezag van hun eigen organisatie worden ze geacht de belangen van hun school/scholen te behartigen; als lid van het samenwerkingsverband moeten ze het collectieve belang van het samenwerkingsverband behartigen. Hierdoor kunnen zich rol- en belangenconflicten voordoen. In dit onderzoek is via enquêtes bij directeuren van alle 152 samenwerkingsverbanden passend onderwijs en bij schoolbesturen in 38 samenwerkingsverbanden nagegaan hoe bestuur, toezicht en medezeggenschap zijn geregeld en of zich rolconflicten of andere bestuurlijke risico’s voordoen. Bij vijf samenwerkingsverbanden zijn bovendien casestudies uitgevoerd.